általános szerződési feltételek (ÁSZF)

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA
Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Stavmat Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.) – továbbiakban Eladó– valamennyi ajánlatára és adásvételére vonatkoznak, kivéve, ha az Eladó írásban engedélyezi a feltételektől való eltérést. A Vevő bármely általános szerződési és/vagy szállítási és /vagy fizetési feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el az Eladó általános szerződési feltételeitől. Ezen túlmenően a Vevő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha az Eladó e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon vagy e-mail útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások az Eladóra nem kötelezőek, amíg ezen megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen általános szerződési feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

II. MEGRENDELÉS
Az Eladó által kiadott árajánlatban szereplő ár érvényességi idejét az Eladó az árajánlatán tünteti fel. Az árajánlatban megadott árak – hacsak külön feltüntetésre nem kerülnek - nem tartalmazzák a csomagolási, fuvarozási, és az esetleges egyéb költségeket és a raklapdíj összegét.
Eladó árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül, annak Vevő általi elfogadása nem jelent automatikusan szerződéskötési kötelezettséget. Az ajánlati kötöttség az ajánlatnak a Vevő részéről történő átvételétől számított 15 nap azzal, hogy az ajánlati kötöttség érvényét veszti automatikusan a raktárkészlet kimerülésével.
Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre fuvarozását, lerakodását, és daruzását. Eladói árufuvarozás esetén Vevő köteles megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik.
Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban, levélben vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Egyedi termék esetében amennyiben Vevő a megrendelés leadása és Eladó általi visszaigazolását követően bármely okból eláll az adott megrendeléstől, illetve a megrendelt árut a visszaigazolt teljesítési határidőtől számított 10 napon belül nem veszi át, Eladó jogosulttá válik a megrendeléssel érintett áruk teljes vételárára meghiúsulási kötbérként, valamint jogosulttá válik az árut harmadik személy részére értékesíteni.
Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és az Eladó írásos visszaigazolására, valamint az üzletmenetben szokásos teljesítési határidőkre. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben nem jön létre szerződés, hacsak Eladó írásban úgy nem nyilatkozik, hogy a módosított megrendelést elfogadja. A Megrendelés az Eladó által írásban visszaigazolt feltételekkel keletkeztet szerződést a felek között.
Az Eladó által egyedinek minősített építőipari áru megrendelése esetén Eladó fenntartja magának a jogot az áru vételárának 50%-100%-nak előleg címén történő bekérésére a megrendelés teljesítésének feltételeként. Egyedi, nem raktáron tartott termékek megrendelése esetén Vevő csak Eladó jóváhagyásával módosíthatja, törölheti a megrendelést. Ha erre Eladónak nincs módja, akkor Vevő által fizetett előleg csak a megrendelésben leírt termék vételárába számítható be. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket Eladó értesítésétől számított 10 napon belül nem szállítja el Eladó telephelyéről, abban az esetben Eladó nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. Ebben az esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek tekintik, ami Eladót illeti.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Eladó minden egyes esetben a ténylegesen berakodott áru ellenértékét számlázza ki. Eladó - abban az esetben, amikor Vevő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. Amennyiben Eladó a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Eladó nem köteles a számláját ajánlott küldeményként postára adni. Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla fizetési határidejétől számított 15 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Eladó a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

A Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Eladó bankszámlájára. Eladó és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Eladó az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot. Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik - Eladó ez irányú írásbeli értesítésének kézhezvételét és az Eladó által szabott póthatáridő eredménytelen elteltét követően – az Eladó azonnali hatályú, rendkívüli felmondásával valamennyi számlája esedékessé válik.

Vevő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Vevő a fizetési késedelme esetén a törvényes mértékű (gazdálkodó szervezetek esetén Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti) késedelmi kamatot köteles fizetni, továbbá köteles megtéríteni Eladó részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is. Amennyiben a Vevő késedelmi kamattal, költséggel és vételárral is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, úgy Eladó jogosult annak eldöntésére, hogy a fizetett összeget a Vevő mely tartozására kívánja elszámolni. Amennyiben Eladó a Vevő által fizetett összeget a Vevő vételártartozására számolja el, nem értelmezhető akként, hogy Eladó lemondana a késedelmi kamatok vagy más követelések későbbi érvényesítéséről.
Amennyiben Vevőnek lejárt számlatartozása áll fenn Eladóval szemben, Eladó jogosult mindenfajta további kiszolgálást felfüggeszteni, illetve további adásvételi szerződés kötésétől elzárkózni, amíg Vevő lejárt számlatartozását és annak járulékait és költségeit Eladó fele maradéktalanul meg nem fizeti.
Az Adásvételi Keretszerződésben foglaltak szerint Eladó a Vevő részére hitelkeretet biztosíthat, az Adásvételi Keretszerződésben megjelölt összegben és feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó értéke. A hitelkeretbe beleszámít (i) a megrendelt, de még Vevő által át nem vett és ki nem számlázott termékek; (ii) a Vevő által átvett, de még ki nem számlázott termékek; (iii) a kiszámlázott termékek bruttó értéke.
Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hitelkeret biztosítása illetőleg a hitelkeret összegének (hitellimit) megállapítása előtt jogosult Vevőt a Hitelfelügyelete által megvizsgálni. Vevő tudomásul veszi, hogy a hitelképesség vizsgálat ténye nem jelenti azt, hogy Eladó hitelkeretet is fog biztosítani részére. A halasztott fizetéssel (hitelkeret) való kiszolgálás feltétele többek közt az, hogy a hitelképesség vizsgálat eredménye alapján a Vevő hitelezhető legyen.
Vevő hitelkeret biztosítása iránti kérelmet csak írásban terjesztheti elő, melyhez csatolnia kell az utolsó lezárt üzleti év mérlegbeszámolóját és külön Hitelfelügyelői megkeresést követően az aktuális főkönyvi kivonatát. Vevő tudomásul veszi azt is, hogy a hitellimit vizsgálat eredményétől függően Eladó Vevőtől biztosítékot kérhet, illetve Vevőt további fedezetet bevonására kötelezheti.
Ha a Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig az Eladó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben bármilyen információs forrásból Eladó tudomására jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Eladó jogosult fizetési biztosítékot kérni, és/vagy a megállapított hitelkeretet egyoldalúan csökkenteni, megszüntetni, és/vagy a teljesítéseket azonnali hatállyal felfüggeszteni.
A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga az Eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti az Eladót. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult az Adásvételi Keretszerződés alapján fennálló teljes jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt Eladó jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben.

IV. MEGRENDELÉS/TELJESÍTÉS
"Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult a teljesítési határidőket az eredeti teljesítési határidők akár 100%-val részben megnövelni, vagy "Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás tudomásra jutásától számított 15 napon belül a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.
Az Eladóra vonatkozó teljesítési határidő teljesítettnek tekinthető, ha és amennyiben a megrendelt árut a Vevő vagy annak megbízottja vagy érdekében eljáró más személy átvette. Ezen rendelkezés Eladói árufuvarozás esetén is irányadó. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának a függvénye. Eladó nem vállal felelősséget az előszállító gyár kapacitáshiányból (pl.: termelés leállása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett késedelem miatti bárminemű igényekről Vevő visszavonhatatlanul lemond.
Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett. A Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében átvételéig az Eladó raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával az Eladó jogosulttá válik az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.
Amennyiben az Eladó a fuvarozás vonatkozásában is árajánlatot ad, abban az esetben az árajánlatban megadott fuvarozási díj nem tartalmazza a raklapok visszaszállítási díját és költségeit, illetve a Vevőnek felróható meghiúsulásból adódó visszaszállítás díjat, illetve a behajtási övezetekbe történő behajtási engedély díját és költségeit.

A Vevő a termék átvételét követően a lehető legrövidebb időn belül köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, az Eladó képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak. Vevő tudomásul veszi, amennyiben a terméket beépíti, vagy egyéb olyan módon használja fel, melynek eredményeképpen lehetetlenné vagy csak jelentős költségekkel járó módon válna megállapíthatóvá a termék esetleges minőségi, mennyiségi hiányossága, abban az esetben Eladóval szemben minőségi és mennyiségi kifogást nem terjeszthet elő. Ezen rendelkezés a külön jogszabály által előírt szavatossági időszakokra nem vonatkozik. Vevő abban az esetben sem terjeszthet elő kifogást Eladó szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan, ha és amennyiben a termékekkel kapcsolatosan Vevővel szemben sem terjesztettek elő harmadik felek kifogást. A harmadik felek által Vevővel szemben előterjesztett kifogás(ok) Vevő és Eladó viszonyában irrelevánsak, amiért azokra Vevő eredménnyel nem hivatkozhat.

Eladó a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Eladó a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

V. KÁRVESZÉLY
Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áruraktárból történő kiadásáig terjed, az ún. tranzit szállításnál ezen rendelkezés értelemszerűen az áru tranzit eladójának raktárából történő kiadásáig terjed. Fuvarozással vállalt értékesítés esetén az Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru átadásáig terjed. A Vevő által kijelölt munkahelyen és átadási helyen bekövetkezett káreseményekért a Vevő felel, kivéve, amennyiben a kár az Eladó vagy alvállalkozójának szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának következtében áll be.

VI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65. §). Dologegyesülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §). A Vevő a szerződés aláírásával engedményezi az Eladóra a közös tulajdon értékesítéséből az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.
Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, vagy felszámolásieljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni köteles, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.
Eladó csak eredeti és sértetlen csomagolású termékeket vásárol vissza a teljesítéstől számított legfeljebb 60 napon belül. Visszavásárlási ár az eredeti ár legfeljebb 90 %-a.
Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő az Eladó termékére – Eladó külön ez irányú megkeresését követően haladéktalanul - köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartással érintett termékeket a Vevő csak abban az esetben idegenítheti el, illetve terhelheti meg, ha az elidegenítést, illetve megterhelést követően a számlán jelzett fizetési határidőben ki tudja fizetni azok ellenértékét.

VII. SZAVATOSSÁG
Fogyasztói szerződések, valamint gyártói jótállással nem rendelkező termékek esetén az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Ha az Eladó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig - úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Eladó alkalmazottai (pld. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor Vevőnek segítséget nyújtanak, akkor azt minden egyes esetben Vevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal. Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli. Nem fogyasztói szerződés esetén az Eladó nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást olyan termékek esetén, melyek gyártói jótállással rendelkeznek.

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Eladó nem köteles a Vevő által rendelkezésre bocsátott göngyöleg,stb. alkalmasságát - főként tisztaságát - ellenőrizni. Eladó a termék átadását követően nem felel a hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért vagy hiányokért. Az Eladó az általa rendelkezésre bocsátott göngyölegért (raklap, kölcsön gön¬gyöleg stb.), a mindenkor érvényes raklap-árlistában feltüntetett mértékű díjat számítja fel. Az áru átadásától számított 3 (három) hónapon belül az Eladó a sértetlen és tiszta állagú göngyölegért a raklap-árlistában rögzített díj 100%-t térítheti vissza. Amennyiben az áru átadástól számított 3 hónapon túl, de 6 (hat) hónapon belül történik meg a göngyöleg visszaszármaztatása, a tiszta és sértetlen állagú göngyölegért Eladó a raklap-árlistában rögzített díj 70%-át térítheti vissza. Az áru átadásától számított 6 (hat) hónapon túl Eladó göngyöleg visszatérítést nem fizet.
Amennyiben bármely jogszabály vagy jogerős bírósági döntés a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály vagy jogerős bírósági döntés elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Vevő, illetve Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Vevő és az Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a adásvétellel érintett termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó követeléseinek kezelését követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó külső szolgáltatók végzik, és így Eladó képviselőjének tekintendőek. Vevő jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy a követeléskezelőtől érkező mindennemű nyilatkozatot és jogcselekményt az Eladó által tett nyilatkozatként fogad el, azt érvényesnek és hatályosnak fogadja el, úgy, mintha az közvetlenül az Eladótól származna. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a Vevő viseli.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó az aktuális követelés állományáról információszolgáltatást üzletszerűen nyújtó harmadik személynek rendszeresen adatszolgáltatást végez, mely adatszolgáltatás keretében az Eladó korosított módon vevőnkénti bontásban szolgáltat fizetési információt.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó bármely árajánlata nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott építőipari áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt építőipari áru konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.
Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.stavmat.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Eladó külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a közzététel időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az Adásvételi Keretszerződésben megadott E-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.
A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen a Vevő részére postára adott minden dokumentumot a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanap, illetve ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2022. február 1-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.