Játssz velünk a 200 000 Ft értékű ajándékért!

Játékszabályzat
a Stavmat Zrt. által szervezett „Játssz velünk a 200 000 Ft értékű ajándékért!” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz.

1. A „Játssz velünk a 200 000 Ft értékű ajándékért!”” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.) (”Szervező”).

2. A játékon való részvétel (online regisztráció) időtartama: 2018. június 1 - július 31.

3. A Játékban kizárólag a Stavmat Zrt. magyarországi építőanyag-kereskedelmi hálózat telephelyein vásárolt termékek (”Termék”) vesznek részt. A Stavmat Zrt. magyarországi kereskedéseinek listája és elérhetőségei megtalálhatók a https://www.stavmat.hu/kapcsolat A Játékban való részvételről további információ az alábbi pontokban található.

4. A Játékról információk a Stavmat Zrt kereskedésekben elhelyezett promóciós eszközökön, továbbá a stavmat.hu, www.stshop.hu, valamint a www.facebook.com/stavmat.hu/ weboldalon érhetők el. A Játékszabályzat a www.stavmat.hu oldalon érhető el. Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.

5. A játékban történő részvétel feltételei:

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szervező Stavmat Zrt. 3. pontban hivatkozott kereskedéseiben 2018. június 1. és 2018. július 31. között minimum bruttó 20.000,-Ft összegben, készpénzes fizetéssel vásároljon a Xella Kft. által forgalmazott termékekből. A bruttó 20.000,- Ft. összegnél nagyobb értékű vásárlások nem megbonthatóak, azok minden esetben egy vásárlásnak minősülnek. Ezt követően a vásárláskor kapott számla sorszámával regisztrálni kell a Szervező által létrehozott https://www.stavmatjatek.hu weboldalon található online regisztrációs felületen. A fent megadott játék időintervallumon kívül regisztráció nem lehetséges, illetve a Játékban nem vesz részt. A regisztrációk beérkezésének késedelméért, illetve elmaradásáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az online regisztráció során érvényességéhez a Játékosnak az alábbi adatait szükséges megadnia:
- Játékos neve (Név); - Játékos címe (Cím); - Játékos e-mail címe (E-mail cím); - Vásárlást igazoló számla sorszáma (Számla sorszáma); - Cégnév* (*a Cégnév megadása abban az esetben kötelező, amennyiben a Játékos kivitelező és nem magánszemély). Cég esetén Játékosnak az a magánszemély minősül, aki magát Játékosként megnevezte, függetlenül attól, hogy a megadott cég képviseletére jogosult-e, nevében eljárásra jogosult-e.

5/c) A regisztráció érvényességéhez a Játékosnak az online regisztráció során a megfelelő checkbox kipipálásával el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot („Elfogadom a játékszabályzatban foglaltakat”), valamint a Szervező Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatát („Elfogadom az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatban foglaltakat”).  A Játékos a Játékban való önkéntes részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a Játék szervezése és lebonyolítása céljából. Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adatszolgáltató önkéntes hozzájárulása. Az online regisztrációval a Játékos hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező Stavmat Zrt. – eltérő nyilatkozat, vagy kifogás hiányában – a regisztráció során megadott személyes adatait, elektronikus levelezési címét felhasználja annak érdekében, hogy üzleti tevékenységéhez kapcsolódó bármely ajánlattal levélben, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül megkeresse. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77334/2014, NAIH-79100/2014.

5/d) Egy Játékos egy vásárlást csak egyszer tud online regisztrálni, a többszörös regisztrációk a Játékból kizárásra kerülnek.

5/e) A részvétel érvényességi feltétele, hogy a Játékos a Termék vásárlását igazoló, beküldött bizonylat számú eredeti számlát a nyeremény átvételéig megőrizze, és a nyeremény átadásakor a Szervező kérésére bemutassa. A Szervező csak eredeti számla bemutatását fogadja el. Amennyiben a Játékos a vásárlást igazoló blokkot/számlát nem őrzi meg, vagy bármely tekintetben nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6. Sorsolás és a nyeremény átadása:

6/a) A Játék nyereménye: 1 (egy) db 200 000 Ft értékű Stavmat Utalvány, amelynek értéke legkésőbb 2018. szeptember 30-ig levásárolható bármely olyan fürdőszobai termékre, amely a Szervező magyarországi kereskedéseiben elérhető. A sorsolás 2018. augusztus 2-án, a Szervező székhelyén, a véletlenszerűség elve alapján történik.

6/b) A nyeremény átadása: a Szervező a nyertest a sorolást követő 14 napon belül a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a nyeremény átadásának időpontjáról és módjáról. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes válasz e-mailben köteles az értesítés kézhezvételét 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Szervező a nyereményt a Játék lezárását követő 30 naptári napon belül személyesen adja át a nyertessel előre egyeztetett Stavmat kereskedésben. A nyeremény kizárólag személyesen vehető át és másra nem átruházható. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló e-mailt, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül.

6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a regisztráció során hivatkozott számla sorszámát a nyeremény átvételekor a Szervező kérésére felmutatni. A Szervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja, vagy a vásárlást igazoló számlát vagy annak másolatát nem mutatja be. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul.

6/d) A Szervező a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapján, facebook oldalán és vállalati videóanyagaiban teszi közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizet. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve és lakcímének városneve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény - ide nem értve a Szervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények - érvényesítésének lehetőségét. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse.

Kelt: Budapest, 2018. április 27.

Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
„Szervező”